Vysvedčenie

Autor: Yvona Horňáková | 4.2.2017 o 9:07 | (upravené 5.2.2017 o 22:50) Karma článku: 11,63 | Prečítané:  4328x

Milí rodičia, nie ste spokojní s vysvedčením, ktoré vaše deti priniesli domov? Potom je tento článok určený práve vám...

Neúspech. Slovo znejúce  v hlave miliónom detí a rodičov na celom svete najmä v období vysvedčenia.  Sklamanie rodičov, pedagógov, no najmä smútok detí, hnev, pocity viny, pachuť strachu... Je možné urobiť niečo pre zlepšenie tohto stavu? Mnohí si hovoríte: „Ja už som predsa vyskúšal všetko – nepomohli dobré slová, vyhrážky, tresty, odmeny, nič.“ Máte pravdu, nepomohli. Skúsime sa na danú problematiku pozrieť z druhej strany. Predstavme si situáciu, že dieťa by sa rado učilo, no nemôže. Nie, že by nemalo motiváciu či podmienky. Je inteligentné, rýchlo chápe súvislosti, dobre vidí i počuje, zjavne nemá žiadny problém. Vnímame to ako lenivosť, pohodlnosť. A nielen my, ale i pedagógovia. Často počuť vetu: „Na to rozum má?!“  

Aké iné dôvody sa môžu za neúspechom v škole skrývať? Známe sú i prípady deti, ktoré boli školou už od prvej triedy navrhované na prestup do špeciálnej základnej školy, no nakoniec si urobili i vysokú školu. Ako je to možné? - Boli odhalené skutočné príčiny ich problémov. Len čo sa zmenil prístup, všetko sa začalo zlepšovať. Nielen prospech, ale i správanie. Vieme, že jedno s druhým veľmi úzko súvisí a v tejto súvislosti je u odborníkov známa otázka: „Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce?“  Niekedy je ťažké odhaliť, prečo sa žiak správa v škole nepekne, keď doma je všetko v poriadku.  Okrem učenia. Nechce sa mu do domácich úloh, oddiaľuje  ich, ako sa len dá. Často tvrdí, že žiadne nemá. A začína známy kolobeh – poznámky, zlé známky.. A vrátili sme sa naspäť na úvod. Teda, čo môžeme urobiť?

Príčin môže byť veľa. Skúsime si predostrieť tie najčastejšie.

Dieťa môže mať niektorú z vývinových porúch učenia. – Dyslexiu, dysortografiu, dysgrafiu, dyskalkúliu. Ako sa prejavujú?

Hneď po nástupe do školy ide najmä o ťažkosti s osvojovaním písmen, neskôr i s čítaním a písaním. V škole sa najviac začnú prejavovať už pri spájaní písmen do slov. Žiak prehadzuje poradie písmen v slove (okno – onko, jablko - jaklbo), niektoré úplne vypúšťa (okno – oko,  jablko – jabko) – a to ako v čítaní, tak i v písaní. Najčastejšie vidíme zámeny opticky podobných písmen: (b-d, p-d, e-a, m-n,..).

Vo vyšších ročníkoch môžeme vidieť problémy v diktátoch (zámeny i/y, s/z, u/v a pod.),  s čítaním (buď je veľmi pomalé alebo si dieťa domýšľa koncovky slov) , no i s pochopením textu, čo sa môže prejaviť vo všetkých vyučovacích predmetoch, nielen v jazykoch, a výrazne tak ovplyvniť školský prospech. Uvedené problémy často bývajú dyslekticko-dysortografického pôvodu.

Niekedy pozorujeme u detí neúhľadné písmo. Rozhádzané, nečitateľné slová, ktoré doslova lietajú na linajkách. Jedno je dvakrát väčšie ako druhé, s vynechanými alebo prepísanými písmenkami – najčastejšie je „n“ prerobené na „m“, alebo „o“ na „a“.  Mimo uvedeného často absentujú čiarky, bodky, otázniky, výkričníky, dĺžne a mäkčene. Pri podobných chybách je ozaj dobré spozornieť, nebývajú časté u detí bez vývinových porúch (v tomto prípade ide s najväčšou pravdepodobnosťou o dysgrafiu, no niektoré uvedené chyby môžu súvisieť i s poruchou pozornosti, ktorá je opísaná nižšie).

Nielen ťažkosti s čítaním a písaním však trápia naše deti. Časté sú tiež v matematike. Kedy treba zbystriť pozornosť? V nižších triedach môžeme pozorovať problémy s prechodom cez desať – sčítavanie a najmä odčítavanie. Najvýraznejšie sa však prejavuje dyskalkúlia až pri násobilke. Žiak nie je schopný naučiť sa ju a používať. No niektoré typy dyskalkúlie majú aj iné prejavy. Prehliadaná býva neschopnosť riešiť slovné úlohy – učitelia tento fakt často dávajú za vinu nižšej inteligencii. Tiež sa môžu vyskytnúť problémy v geometrii – ktoré môžu súvisieť i s dysgrafiou.  

Okrem vývinových porúch učenia sa však na prospechu v škole môžu spolupodieľať aj iné poruchy.

Má vaše dieťa žiacku knižku plnú poznámok? Zabúda si na vyučovanie knihy a pomôcky? Má v školskej aktovke neporiadok? Nemá poznačené úlohy? V škole často vyrušuje? - V takom prípade môže ísť o poruchy pozornosti a aktivity ADD/ADHD.  Učitelia často tieto deti vnímajú negatívne, lebo narúšajú vyučovanie, neučia sa a neplnia si úlohy.  A keď už sme pri ne/učení a ADHD, je známy fakt, že s poruchami pozornosti sa často viažu i poruchy učenia. Preto ak nám neurológ alebo psychiater stanoví ADHD alebo ADD a žiak má problémy s učením, treba trvať i špeciálno-pedagogickom vyšetrení, či nie sú prítomné i vývinové poruchy učenia.

V poslednom čase sa nezriedka stretávame i s inou skupinkou detí. Všetci ich považujú za „zvláštne“. Dokonca i rodičia. Od útleho detstva inklinujú k netypickým záľubám, majú rôzne zbierky, zaujímajú sa napr. o vesmír, vojny, vláčiky či dinosaury.  Majú ťažkosti v nadviazaní kontaktu s inými deťmi – nevedia sa hrať, všetko sa musí robiť len podľa nich. Oveľa radšej sa bavia s dospelými. Majú obavy zo všetkého neznámeho, najmä z ľudí, situácií a priestorov. Vadia im niektoré zvuky i pachy. Sú veľmi nešťastné, keď musia ísť do škôlky, na ktorú si však väčšinou postupne zvyknú. Problémy sa zvýraznia pri nástupe do školy. V tomto prípade je vhodné vyšetrenie na poruchy autistického spektra (najmä As.sy - Aspergerov syndróm či VFA - vysokofunkčný autizmus). A ak má dieťa čo i len mierne problémy v škole s učením, treba i vyšetrenie na vývinové poruchy učenia, ktoré sú veľmi často pridružené. Je však ťažké identifikovať ich.  Tieto deti majú spravidla veľmi dobrú inteligenciu, teda mnohé ťažkosti dokážu zamaskovať. Predostrieme si príklad  chlapčeka s As.sy, ktorý od 1. ročníka všetko písal veľkými písmenami a ešte k tomu v českom jazyku (kde samozrejme boli gramatické chyby). Keďže pri jeho nadpriemernom intelekte nikomu ani nenapadlo, že môže mať problémy s čítaním a písaním, trvalo dlho, než sa urobilo vyšetrenie i na poruchy učenia.

Rôznych oslabení či porúch je veľa, vymenovali sme len najčastejšie. Netreba zabúdať ani na deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, avšak väčšinou je problém zjavný už v ranom veku a dieťa je v starostlivosti logopéda. Výnimku azda tvorí skupina detí s vývinovou dysfáziou. Tento špecificky narušený vývin reči sa môže zo začiatku javiť ako nižší intelekt, prípadne autizmus. Niektoré deti nerozumejú tomu, čo im hovoríte – pôsobia, akoby nepočuli. Väčšinou sa nedokážu vyjadrovať adekvátne veku. Majú slabšiu slovnú zásobu a nie sú schopné tvoriť štylisticky správne vety. Vety sú kratšie a slová v nich nemusia mať správne koncovky. Tiež predložky nebývajú vhodne zvolené. Tieto deti často pôsobia infantilne.

Dobrou správou je, že všetky deti a mládež s uvedenými poruchami môžeme pozitívne ovplyvňovať,  edukačne i terapeuticky na ne pôsobiť a tým zároveň tieto poruchy korigovať. Nezriedka sa u dobre vedených detí v dospelosti žiadne poruchy navonok už neprejavujú. Aký je teda postup?

Dôležité je správne určenie diagnózy. Pri podozrení na vývinové poruchy učenia je vhodné vyhľadať niektoré z centier pedagogicko-pychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), či centier špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), ktoré určite v okolí nájdete.  Okrem štátnych však existujú i súkromné poradne, ktoré sú takisto zaradené v sieti školských poradenských zariadení.  V niektorých majú mierne poplatky, viaceré však veľa základných úkonov robia zdarma, podobne ako i štátne poradne. Pokiaľ nie ste v poradenskom zariadení spokojní, máte právo prestúpiť do iného.

Poruchy autistického spektra alebo poruchy aktivity a pozornosti (ADHD/ADD) diagnostikujú spravidla lekári neurológ či psychiater. Na Slovensku máme však i výnimku, Aspergerov syndróm veľmi dobre diagnostikuje jedna klinická psychologička v neziskovej organizácii zameranej na pomoc autistom. Spomínané problémy s narušenou komunikačnou schopnosťou je okrem logopéda tiež vhodné riešiť s psychológom a špeciálnym pedagógom, pretože i tu bývajú pridružené rôzne iné ťažkosti.

Pokiaľ sa niektoré z vývinových porúch potvrdia, je vhodné zvážiť v škole integráciu. Pri nej majú deti rôzne úľavy, ktoré kompenzujú ich oslabenia. Dyslektici, dysgrafici a dysortografici napríklad nemajú známkované diktáty, ktoré sú častou príčinou zníženej známky z jazykov. Sú viac skúšaní ústne, nemali by písať rýchle písomné práce, pretože si nestihnú prečítať text a podobne. Dyskalkulici okrem iného môžu napr. používať kalkulačku či tabuľku s násobkami a takisto majú určité výhody pri skúšaní a hodnotení. Deti s poruchami pozornosti, no i s poruchami autistického spektra, by nemali byť hodnotení za správanie, ktoré vyplýva z ich diagnózy. Mimo iné sa dá za určitých podmienok oslobodiť od niektorých predmetov. Žiaci a študenti s uvedenými poruchami majú tiež pozmenené podmienky na „monitore“ i na maturite. Ide teda o celý komplex rôznych „úľav“.

Okrem integrácie a spolupráce s príslušným poradenským zariadením, kde by bolo vhodné a žiaduce chodiť pravidelne na nácviky a reedukácie k špeciálnemu pedagógovi, a tiež na poradenstvo či psychoterapiu k psychológovi, je veľkým prínosom i úprava podmienok v domácom prostredí. Dôležitá je najmä jednotná výchova všetkých, ktorí sa na nej spolupodieľajú. Občas je to priam neriešiteľný problém. No dieťa potrebuje získať pevnú pôdu pod nohami. Preto je dobré hľadať spoločné riešenia a kompromisy. Každé dieťa - a tie s poruchami obzvlášť, potrebuje pravidelný denný režim. Dôležité je to nielen z hľadiska nižšieho odporu voči jednotlivým úlohám, no tiež na elimináciu stresu, ktorý zažíva pri chaotickom dni. Stresovaný organizmus sa oveľa ťažšie sústredí. Každé vyrušenie ho stojí veľa času a námahy potrebnej na opätovné získanie pozornosti.

Ďalší faktor, nad ktorým je dobré sa zamyslieť, je strava. Na trhu už existujú rôzne publikácie venujúce sa vplyvu stravy na vyššie uvedené diagnózy.  V skratke je vhodná pestrá vyvážená strava, pripravená z kvalitných čerstvých surovín, s čo najnižším počtom prídavných látok a konzervantov, bez rôznych colových a kofeínových nápojov, s obmedzením sladkostí a najmä – pravidelná. Samozrejme, nie vždy sa dá takýto stav dosiahnuť, ale už i niektoré školské jedálne prechádzajú na zdravší spôsob prípravy stravy.

Mnoho zdokumentovaných prípadov dokazuje, že pomôcť deťom s ich problémami sa ozaj dá a to nielen po stránke výsledkov v škole, ale i po stránke osobnostnej.  Určite by konečne spolu s rodičmi rady zažili sladkú vôňu úspechu.  

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Škandál Kolíková? Niekomu asi preskočilo

Čo hovorí o koalícii kauza ministerky spravodlivosti.


Už ste čítali?