Ako môžeme predchádzať problémom s písaním. A ako ich môžeme riešiť.

Autor: Yvona Horňáková | 29.4.2018 o 21:13 | (upravené 21.3.2021 o 16:21) Karma článku: 10,08 | Prečítané:  15655x

Opäť som čerpala námet z našej FB-skupiny „Dyslexia.sk“. Viaceré praktické rady takisto pochádzajú od členov uvedenej skupiny. Sú zamerané ako na písmo a grafomotoriku, tak i na správny úchop písacích potrieb.

Čo je to vlastne spomínaná grafomotorika?

Zjednodušene môžeme povedať, že grafomotorika je súbor psychomotorických činností, potrebných pre písanie (tiež pre kreslenie, rysovanie..). Dôležitá je ako dobrá jemná motorika, tak i koordinácia oko-ruka.

Ako môžeme grafomotoriku rozvíjať?

Zhrnúť by sme to mohli do niekoľkých bodov:

 • Cvičiť jemnú motoriku od raného detstva – nechať navliekať koráliky, stavať kocky, lego, strihať papier podľa predlohy, trhať papier na maličké kúsočky (robiť umelý sneh), kresliť, vyfarbovať, tlieskať a podobne. Čokoľvek, čo dieťa v tomto smere robí, je pre grafomotoriku (a nielen pre ňu) dobré.
 • Učiť dieťa správny úchop písacích potrieb od raného detstva
 • Už od prvého roka môžeme skúsiť dieťa nechať čarbať na papier (samozrejme treba dbať na bezpečnosť, nič s ostrým hrotom, vhodné sú pastelky určené pre túto vekovú kategóriu);
 • Od 2-3 rokov používať trojhranné ceruzky a farbičky (pre menšie deti sú najlepšie tie hrubé)
 • Bolo by dobré, aby už 4-ročné dieťa malo správny úchop písacích potrieb ako-tak zafixovaný - palec a ukazováčik sa dotýka ceruzy bruškami prstov, prostredník vedľa nechtu (existujú síce rôzne názory na úchop, no tento sa javí byť najúčinnejší, najjednoduchší a najmenej namáhajúci).

Okrem kreslenia typického pre deti v danom veku je dobré zaraďovať kreslenie ulity slimáčika (len tú špirálu). Alebo čokoľvek so špirálami:

     

 

 

 

 

 

                                                           

Na precvičovanie sú vhodné rôzne pracovné listy, napríklad „Šimonovy pracovní listy 5“ -https://www.martinus.sk/?uItem=151227

Úžasné sú tiež zošity „Kuliferdo“ od Raabe – súbor 7. pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učeniaUkážka je tu:http://www.skolskyportal.sk/sites/default/files/flashbooks/KULI-sz/Default.html

 

 

 

 

 

 

 

Ako naučiť dieťa správny úchop písacích potrieb?

Úžasné video, na nácvik správneho úchopu u predškolákov nájdete tu: http://www.ako-spravne-pisat.sk/video-trening-jemnej-motoriky-pomoze-k-spravnemu-pisaniu/

Pri pretrvávajúcich problémoch s nesprávnym úchopom je odporúčané:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Teraz je novinka na trhu Pelikán, majú očíslovanú radu od ceruziek, cez atramentové perá a farbičky až po perá pre staršie deti, kúpite vo Fax copy.
 • Existujú i rôzne postupy, napríklad: Skúste prichytiť pero štipcom na prádlo asi 5 cm nad hrotom a následne štipec i s perom vložiť do ruky + uchopiť pero v správnej výške pomocou palca a ukazováčika, prostredník oprieť posledným článkom zo spodnej strany. Ostatné prsty slúžia len ako opora. 
 • Ďalšou pomôckou môže byť krúžok na kľúče alebo gumička. Tieto sa navlečú na malíček a prstenník, aby dieťa cítilo a zafixovalo si, že na písaní sa podieľajú najmä ukazováčik, palec a prostredník.

Čo však robiť, ak dieťa i napriek správnemu úchopu a cvičeniam píše škaredo?

Existuje viacero možných dôvodov pre pretrvávajúce problémy s grafomotorikou. Najpravdepodobnejšia je v takomto prípade dysgrafia. Obzvlášť, ak s dieťaťom od raného detstva pravidelne a často kreslíme, vyfarbujeme, modelujeme z plastelíny, striháme, atď.. V takom prípade by mala byť grafomotorika vytrénovaná - žiadny veľký problém s písaním by sa v podstate nemal vyskytnúť. Ak sa vyskytuje i napriek tomu, je príčina zjavná. No vidieť to môžeme už i počas našich aktivít. Dieťa je unavené, bolí ho ruka, nie veľmi rado kreslí, čiary sú krivé, kresebný prejav je chudobný a podobne.

Čo je dysgrafia?

Wikipédia hovorí, že: „Dysgrafia je špecifická porucha písania, ktorá sa prejavuje celkovou výraznou neúhľadnosťou písma, jeho tvarom, rozdielnou výškou a kolísajúcim sklonom.“ Ešte by sa dalo dodať, že problémy má dysgrafik i napriek  normointelektu, dostatočnej prípravy a primeraných socio-kultúrnych podmienok. Vysvetlím dôvod dodatku - ak sa napr. dieťa v predškolskom veku nebude dostatočne stimulovať, nebude sa cielene rozvíjať jemná motorika a grafomotorika, ozaj môže po nástupe do školy písať škaredo a nemusí ísť o dysgrafiu.

Ako sa prejavuje dysgrafia?

 • Zlá čitateľnosť písma, písmo sa dá nazvať ako „škaredé“;
 • nedodržiavanie linajky - písmenká tancujú nad i pod ňou;
 • vynechávanie niektorých písmen;
 • nedodržiavanie tvaru písmen;
 • časté sú zámeny tvarovo podobných grafém, ako napr. m-n, o-a, e-a, prípadne u-i (bez bodky);
 • zrkadlové písanie číslic, vynechávanie číslic, chybné podpisovanie pod seba;
 • problémy pri rysovaní;
 • absencia interpunkcie;
 • rôzny smer písmenv jednom texte;
 • nedodržiavanie hranice slov;
 • v prvých rokoch školskej dochádzky zabúdanie niektorých grafém;
 • dieťa sa celkovo ťažko grafémy učí písať, niekedy si zrkadlovito zamieňa písmená – napíše veľké E naopak, oblúčiky pri písmene f dáva na opačnú stranu, zamení si otáznik s veľkým S a podobne;
 • často vidíme i nesprávny úchop pera.

Čo robiť, ak máme podozrenie na dysgrafiu?

Existujú veľmi podrobné vyšetrenia, kde sa zistí, čo presne spôsobuje dieťaťu problémy. Môžu to byť rôznorodé deficity čiastkových funkcií. Tie je treba odhaliť a následne ich cielenými aktivitami precvičovať. V tomto bude veľmi nápomocný špeciálny pedagóg. Nájdete to v každom centre pedagogicko-psychologického poradenstva alebo centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Viac o uvedených inštitúciách a možnosti pomoci sa dozviete v tomto článku:

https://yvonahornakova.blog.sme.sk/c/481367/rodicia-necakajte.html

Pokiaľ sa vyšetrením potvrdí vývinová porucha učenia dysgrafia a budú oprávnené dôvody na integráciu, príslušná poradňa ju odporučí. V škole potom bude mať dieťa rôzne úľavy.  Vzdelávanie, hodnotenie a klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú prehľadne popísané v mojom článku:

http://zivoty.eu/2018/04/25/vzdelavanie-hodnotenie-a-klasifikacia-ziakov/

Nemusí sa však každý žiak s dysgrafiou integrovať. Pri ľahšej forme, dobrých kompenzačných mechanizmoch dieťaťa a ústretovou školou, môže poradňa odporučiť len čiastkové úľavy, ktoré sú ale veľkou pomocou pre dieťa. Napríklad:

 • Ak podmienky na vyučovaní dovolia, vhodné by bolo prispôsobiť diktovaný text schopnostiam žiaka a tolerovať pomalšie tempo písania – uprednostniť kvalitu pred kvantitou (čo nestačí, nehodnotiť ako chybu), umožniť napísať len primeranú časť textu (bez nutnosti dopisovať doma), dopriať viac času na napísanie. Oceniť časť, ktorá sa podarila, drobné pokroky, snahu...
 • V rámci zmiernenia ťažkostí, vyplývajúcich z dysgrafie, sa odporúča v predmete matematika (ale i v iných predmetoch) venovať zvýšenú pozornosť rozboru chybovosti – odlíšiť chyby zapríčinené nedostatočným zvládaním učiva od chýb vzniknutých chybným opisom, zámenou poradia číslic, chybným zapísaním čísel pod seba pri písomnom sčítaní a odčítaní, zníženou úpravou, chyby zapríčinené ťažkosťami pri prechode na iný algoritmus a podobne. 
 • Tolerovať zníženú kvalitu grafického prejavu (t.j. nielen písanie, ale aj rysovanie, kresebný prejav), hodnotiť s toleranciou, oceniť aj snahu – celkovo vo všetkých predmetoch.  Do hodnotenia nezahŕňať chyby vzniknuté chybným opisom, nedostatočnou úpravou a podobne.
 • Na písomné overovanie znalostí žiaka voliť skôr práce menšieho rozsahu, s možnosťou stručnej písomnej odpovede, prípadne testových foriem s voľbou správnej odpovede.
 • V hodnotení diktátu by bolo vhodné zohľadniť i ústne overovanie gramatického pravidla a  využívať aj iné formy hodnotenia ako napr. slovné, bodové, vyčíslenie počtu chýb a podobne.
 • Pri slohových prácach by bolo vhodné nehodnotiť grafickú stránku písomného prejavu, skôr sa zamerať na obsahovú.
 • Ak by bolo možné,  pri písaní previerok nehodnotiť pravopis.
 • V prípade výrazných rozdielov vo výkonoch v ústnej a písomnej skúške uprednostniť pri skúšaní formu, ktorá je pre žiaka výhodnejšia, a ktorá predstavuje východisko pre hodnotenie jeho učebných výsledkov.
 • Vhodné je uprednostniť pozitívnu motiváciu pred negatívnou (časté pozitívne hodnotenie úspechov žiaka, aj keď len parciálnych).
 • Ak podmienky dovolia, vhodné by bolo využívať i metódy vzdelávania, prostredníctvom ktorých bude žiak v činnosti úspešný.
 • Pokiaľ je to možné posadiť žiaka v triede na miesto, kde bude zo strany okolia a spolužiakov prichádzať čo najmenej rušivých podnetov - miesto by malo byť ďalej od okna v prednej časti miestnosti blízko učiteľa – buď samotného alebo spolu s kľudným spolužiakom/spolužiačkou.

Úhľadné písmo však nie je všetko

Záverom by som rada apelovala na naše školstvo, aby upustilo od prehnaného hodnotenia písania. Podľa mňa sú v dnešnom PC-svete oveľa dôležitejšie spôsobilosti, ktoré by škola mala naučiť, ako maľovať písmenká. Veď často sa v dospelosti obmedzí písomný prejav len na podpis. Tým samozrejme netvrdím, že by deti nemali písať a kresliť. Naopak, je to veľmi dôležité pre rozvoj viacerých funkcií. Skôr mi ide o nezmyselné posudzovanie inteligencie či nedostatočnej prípravy žiaka na základe písania. Už v staršom článku „Idete na zápis?“ som poukázala na fakt, že nedostatočne rozvinutá grafomotorika sa často naopak viaže k vysokému intelektu. https://yvonahornakova.blog.sme.sk/c/446853/idete-na-zapis.html?ref=viacbloger

Potvrdzuje to i starší výchovno-vzdelávací program pre intelektovo nadaného žiaka http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/pdf/vychovnovzdelavaci_program08.pdf

 

Zdroje:

Bednářová J., Šmardová V.: Rozvoj grafomotoriky. Jak rozvíjet kreslení a psaní. 2006 Computer Press

Jucovičová D., Žáčková H., Zőrklerová R.: Dysgrafia. Metódy reedukácie špecifických porúch učenia. Vydavateľstvo D&H, 2007

Kuliferdo – súbor 7. Pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia, RAABE

Členovia FB-skupiny Dyslexia.sk

www.ako-spravne-pisat.sk

www.aliexpress.com

www.infora.sk

www.modrykonik.sk

www.raabe.sk

www.zivoty.eu

www.vudpap.sk 

www.wikipedia.cz

www.wikipedia.sk

 

Obrázky:

www.pixabay.com

www.skolskyportal.sk

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Fotograf David Neff: V Černobyle som čakal high tech, našiel som gombíky

Prešiel som kus sveta a myslím si, že viem, čo je dobro a čo zlo, vraví.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Kedy to Kollára prestane baviť?

Koalícia sa potáca z krízy do krízy.


Už ste čítali?