Máte doma intelektovo nadané dieťa?

Autor: Yvona Horňáková | 16.5.2018 o 11:47 | (upravené 16.5.2018 o 11:56) Karma článku: 10,07 | Prečítané:  16041x

Týchto detí je viac, ako sa predpokladalo... V článku pre Hospodárske noviny uviedla J. Laznibatová: „V Európe je každé piate dieťa nadané. Intelektovo nadaných je asi desať percent, pričom tri percentá majú špičkové schopnosti.“ 

Rôzne zdroje uvádzajú rôzne percentá, no PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. je  jednou z našich najväčších odborníčok na danú problematiku. Je riaditeľka Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave, psychologička, pedagogička, vedecko-výskumná pracovníčka, a tiež Slovenka roka 2016 v kategórii vzdelávanie a podpora mladých talentov. Teda človek z praxe, ktorému sa určite dá veriť.

Čo je intelektové nadanie?

Intelektové nadanie popisuje Centrálny informačný portál rezortu školstva nasledovne: Intelektovým nadaním detí a žiakov sa rozumie vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti so schopnosťami pre vysoké výkony v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Výchova a vzdelávanie týchto detí a žiakov si vyžaduje špecifický prístup, metódy, formy i obsah.

Aké sú charakteristické prejavy intelektovo nadaných detí

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie uvádza nasledovné indikátory nadpriemerného intelektového nadania:

Medzi typické charakteristiky intelektovo nadaných detí patria:

 • vývinový náskok pred rovesníkmi v jednej alebo vo viacerých kognitívnych oblastiach,
 • skoré čítanie (dieťa sa naučí čítať ešte v predškolskom veku),
 • objavenie sa kalkulačných spôsobilosti už v predškolskom veku (dieťa sa ešte pred zaškolením naučí spočítavať a odpočítavať v obore nad desať),
 • dobrá pamäť, rýchlosť a ľahkosť učenia,
 • vysoká intelektuálna zvedavosť,
 • aktivita, motivácia, radosť z objavovania nového,
 • široké spektrum záujmov,
 • záujmy netypické pre daný vek, zanietenosť pre niektorú oblasť, hlboké vedomosti dieťaťa v tejto oblasti (dinosaury, astronómia, zemepis, živočíchy a pod.),
 • schopnosť sústrediť sa na predmet svojho záujmu,
 • kladenie nezvyčajných, hraničných otázok (čo je za nekonečnom, čo je pred životom),
 • široká slovná zásoba a dobrá argumentácia,
 • potreba vymýšľať, nekonvenčnosť, kritickosť k autoritám,
 • nadpriemerné výkony v psychologických testoch (inteligencie, tvorivosti, motivácie...).

Nie každé nadané dieťa sa musí prejavovať všetkými či aspoň väčšinou týchto charakteristík; skupina intelektovo nadaných je veľmi rôznorodá.

Tiež však existujú možné problémové prejavy nadaných detí:

V niektorých prípadoch sa mimoriadne intelektové nadanie môže spájať aj s rôznymi problémami. Nadané deti môžu mať telesné i zmyslové postihnutie, vývinové poruchy učenia, reči alebo správania, ale aj psychiatrické a neurologické ochorenia či neurotické poruchy.

Sprievodnými znakmi vysokého intelektového nadania niekedy bývajú aj:

 • nižšia potreba spánku, niekedy až jeho poruchy,
 • hyperaktivita,
 • nedostatočne rozvinutá grafomotorika,
 • nízke sebavedomie,
 • znížená sociálna adaptácia, emocionálne problémy, negativizmus,
 • neochota podriadiť sa vonkajšej autorite,
 • neochota prijať prehru,
 • perfekcionizmus, príliš vysoké požiadavky na seba alebo okolie,
 • neobvykle doslovné chápanie významu slov prejavujúce sa „chytaním za slovíčka“.

Žiaden z týchto prejavov nemožno pokladať za indikátor nadania, treba však s ich možným výskytom počítať.

Ako a kde zistím, či mám intelektovo nadané dieťa?

Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava v dokumente „Máte doma nadané dieťa?“ uvádza, že za „žiakov s nadaním“ možno označiť iba takých, ktorých talent diagnostikovali v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Športové a umelecké nadanie zväčša posudzujú iné inštitúcie a iní odborníci (športoví a umeleckí pedagógovia).

Pokiaľ chceme dieťa s intelektovým nadaním integrovať v bežnej ZŠ či zaškoliť alebo preradiť do školy s intelektovým nadaním, je uvedená diagnostika nevyhnutná. Na začlenenie žiaka s intelektovým nadaním (školskú integráciu) dáva väčšinou odporúčanie CPPPaP.

Čo všetko sa zohľadňuje pri diagnostike intelektového nadania?

Intelektové nadanie sa v prvom rade hodnotí na základe testov IQ, tieto robí psychológ. Jeden lQ test, ktorý však nezohľadňuje všetky obvykle testované oblasti, si pre zábavu môžete s dieťaťom urobiť tu (test je obrázkový): https://www.inteligence.cz/test/

Popri psychologických IQ testoch sa posudzujú i výsledky zo špeciálnopedagogického vyšetrenia, údaje od rodičov, zo škôlky či školy. Komplexná diagnostika zahŕňa  intelektové a výkonové schopnosti, sociabilitu, mieru tvorivosti pozornosti, vytrvalosti, motivácie a podobne.

Zjednodušene by sa dalo povedať, že čím vyššie skóre v testoch IQ, tým nižšie potrebujete výsledky v iných oblastiach.

Jednou z posudzovaných oblastí je tvorivosť

Existujú rôzne testy na tvorivosť, niektoré štandardizované uvádzam v zdrojoch. Pre ilustráciu si uvedieme príklad podobnej úlohy. Na obrázku je niekoľko tvarov a dieťa ich má ľubovoľne dokresliť. 

 

Jedno riešenie originálneho testu nájdete napríklad i tu: https://www.researchgate.net/figure/General-Composition_fig3_303487305

Viac o tvorivosti a je rozvíjaniu nájdete v dokumente MPC tu: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/valachova__brutenicova.pdf

Taktiež pozornosť sa posudzuje

Deti s intelektovým nadaním majú s pozornosťou často problémy. Mimo to i medzi deťmi s rôznymi vývinovými poruchami, pre ktoré sú ťažkosti s pozornosťou typické, nájdeme veľa detí s intelektovým nadaním. Napríklad  veľké percento detí s vyšším IQ má Aspergerov syndróm. Taktiež deti s poruchou učenia či aktivity a pozornosti (ADHD/ADD) môžu byť nadpriemerne inteligentné. Naše testovacie nástroje však nie vždy zohľadňujú deficity jednotlivých čiastkových funkcií, ktoré sú u týchto detí prítomné, preto je namerané IQ oveľa nižšie.

Vrátime sa teda k pozornosti. Tá sa tiež dá merať viacerými testami, no najrozšírenejší je u nás asi Číselný štvorec od J. Jiráska. Opäť len pre ilustráciu uvediem zjednodušenú úlohu na precvičenie pozornosti.

Môžete pre zábavu skúsiť s deťmi. – Pracovný list si nakreslite či vytlačte, dajte dieťaťu do ruky ceruzku a nech vám opačným koncom číslice ukazuje v poradí, ako idú za sebou. Ak chcete, môžete si to stopovať a urobiť napr. 5 krát za sebou. Pri normálnej pozornosti by logicky mali byť časové úseky kratšie s každým pokusom, keďže dieťa si pozíciu zapamätá. Ale ak máte napríklad 5. čas vyšší ako 3., môže ísť o kolísavú mieru pozornosti. Vyhodnocuje sa však najmä na čas, jednotlivé štandardizované testy majú podrobne vyhodnotené výsledky. Tento typ úlohy je veľmi dobrý i na trénovanie pozornosti. Podobné testy na pozornosť nájdete i on-line napríklad na tejto stránke: http://www.i-psychologia.sk/pozornost3.php

Čo robiť, keď zistím, že mám intelektovo nadané dieťa?

Centrálny informačný portál rezortu školstva odporúča:

 • Pri nadaných deťoch je veľmi dôležitý individuálny prístup pri rozvíjaní a podporovaní ich nadania, majú väčšie emocionálne a sociálne problémy ako iné deti, sú oveľa citlivejší a zraniteľnejší a všetko intenzívnejšie prežívajú.
 • Rodič by si mal pri výchove nadaného dieťaťa osvojiť pozitívny postoj k dieťaťu, tolerantnosť, akceptujúci, chápavý a podporný postoj k rozvíjaniu schopností svojho dieťaťa.
 • Dôležitá je akceptácia dieťaťa ako osobnosti. Rodič by mal rozvíjať spoločné záujmy a odporovať dieťaťa pri formovaní pocitu sebavedomia a sebavnímania. Taktiež je dôležité pozitívne posilňovanie a dôvera v schopnosti nadaného dieťaťa.
 • Rodič by mal svoje dieťa vyzývať k aktívnym činnostiam, klásť mu veľa otázok, chváliť jeho dobré odpovede, tešiť sa z úspechov dieťaťa, posmeľovať ho aj keď sa mu práve nedarí, podporovať ho. Veľmi dôležitá i je emocionálna podpora, dobrá súdržnosť rodiny, tolerantné výchovné postupy, poskytovanie väčšej slobody a voľnosti v správaní a rozhodovaní dieťaťa.
 • Rodič by mal zohľadniť obrovskú vitalitu dieťaťa, malú potrebu spánku, prejavy silnej osobnosti a sebavedomia.
 • Rodič môže vývoj svojho nadaného dieťaťa podporiť kupovaním encyklopédií, atlasov, slovníkov, kníh a prístupom dieťaťa k počítaču. Takéto dieťa potrebuje mať voľný prístup k informáciám.
 • Rodičom sa odporúča výchovu svojho dieťaťa pravidelne konzultovať so psychológom, ako poradenským servisom  a potvrdiť si tak správnosť vo výchovných postupoch.
 • Rodič by mal citlivo komunikovať so svojím dieťaťom, aby mu zabezpečil potrebný pocit istoty a bezpečia.

Nadanie detí môžete rozvíjať v každom veku a v každom smere

Na trhu je už viacero publikácií, ktoré sa tejto téme venujú. O jednej zaujímavej knihe nájdete článok i na našej stránke: http://zivoty.eu/2017/09/26/nadanie-deti-je-potreba-rozvijat/

Zdroje:

URBAN,  K.  K., JELLEN,  H.  G.,  KOVÁČ,  T.  (2003).  Urbanův  figurální  test  tvořivého myšlení  (TSD  – Z). Bratislava: Psychodiagnostika.

JURČOVÁ, M. (1984). Torranceho figurálny test tvorivého myslenia. Príručka. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.

T-3 ČÍSELNÝ ŠTVOREC,  J. Jirásek (ČR)

https://hnonline.sk/expert/281082-do-skol-prichadza-narocnejsia-populacia

http://www.i-psychologia.sk/pozornost3.php

https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/nadane_deti/Stranky/Intelektov%C3%A9nadanie.aspx

https://www.inteligence.cz/test/

http://www.laznibatova.sk

https://www.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/valachova__brutenicova.pdf

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/307/20080901

http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/pdf/metodicke_pokyny08.pdf

http://zivoty.eu/2017/09/26/nadanie-deti-je-potreba-rozvijat/

Obrázok:

https://www.pixabay.com

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?